Постанови

FORENINGENS FORMÅL OG VEDTEKTER

Formål

Hovedformålet for dannelse av foreningen er å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner og fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.

Hovedaktiviteter og tiltak som forening vil utføre for å oppnå fomålet

 • tiltak og aktiviteter som fører til kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn; 
 • utbredelse av informasjon om ukrainsk samfunn og ukrainsk kultur i Norge; 
 • kontakt med hjemlandet; 
 • kontakt med andre innvandrerorganisasjoner og internasjonale foreninger i Norge; 
 • hjelp med juridiske spørsmål og spørsmål om psykososial tilpassing av ukrainere i Norge;
 • informasjonsstøtte til medlemmer om de viktigste og mest interessante sosiale, økonomiske og kulturelle begivenhetene både i Ukraina og i Norge; 
 • dannelse av et barnesenter ved Den Ukrainske forening; 
 • representasjon av foreningen generelt og interessene til de enkelte medlemmene i offentlige organisasjoner i Norge; 
 • Yte hjelp som foreningen er i stand til både medlemmer og andre ukrainere som bor i Norge.

Aktivitetsformer som vil brukes for å oppnå målet

 • diskusjonsklubb; 
 • temakvelder; 
 • møter både innenfor foreningen og med andre offentlige organisasjoner; 
 • psykologiske konsultasjoner (for grupper og enkelte personer); 
 • helgeskolen ved barnesenter; 
 • konserter og utstillinger; 
 • klubb "Folkekalenderen": feiring av ukrainske høytidsdager ifølge folketradisjoner (for eks. nyttårsaften, jul, vårdag, påske osv.) 
 • felles reiser og turer; 
 • utgivelse av rundskrifter; 
 • aktiv kommunikasjon gjennom internett.  Det kan brukes flere forskjellige aktivitetsformer.

Vedtekter Organisasjonens navn

Den Ukrainske forening i Norge

Formålet med organisasjonen

Kontakt og bevaring av kultur og tradisjoner til ukrainere som bor i Norge og samhandling mellom ukrainere og nordmenn. Foreningen er nøytral i forhold til politiske aktiviteter.

Tidsfrister for avholdelse og innkalling til årsmøtet - organisasjonens øverste organ

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ som innkalles minst en gang i året (ikke seinere enn juni). Årsmøtet innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse/ e-post adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for et møte. Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Rapportering om disponering av medlemskontingent og valg av styret skjer i årsmøtet. En beslutning av årsmøte krever flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter til. Beslutning om å endre vedtektene og/ eller budsjettet treffes av årsmøtedeltakere. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler avgitte stemmer. Bare de medlemmene som har innbetalt medlemskontingent for forekommende år før 1. februar har stemmerett i årsmøtet.

Styresammensetning 

Styret skal ha 5 styremedlemmer som velges av medlemmer i foreningen. Styret velges for 1 år og styremedlemmer kan gjenvelges. For å sikre en viss kontinuitet i styret og dets arbeide skal minst 2 styremedlemmer ikke være på valg ved ethvert styrevalg. Styrets beslutningsform er flertallsavgjørelse.

Valg av styre 

Medlemmene av styret velges på årsmøtet. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

Valg av leder 

Styret er organisasjonens øverste daglige ledelse og skal ha en leder. Lederen skal lede årsmøtet, styremøter og er ansvarlig for at offentlige myndigheter får rapporter, medlemsoversikter og annet som kreves.

Rett til medlemskap

Alle som har interesse for ukrainsk samfunn og kultur har rett til medlemskap. Krav til medlemmer er:  - innbetaling av medlemskontingent - medlemmer må bo i Norge.  Størrelsen på kontingenten fastsettes på årsmøtet og må være i overensstemmelse med gjeldende krav for registrering og finansiering av innvandrerorganisasjoner i Norge. Inn- og utmelding i organisasjonen kan skje på et hvilket som helst tidspunkt. Innbetalt medlemskontingent returneres ikke ved utmelding.

Eksklusjonsbestemmelser 

 • Årlig medlemskontingent er ikke innbetalt før 1. februar. 
 • Hvis et medlem handler i strid med vedtekter eller andre regler (som er vedtatt på årsmøtet) og dersom handling forekommer gjentatte ganger eller er grovt i strid med forenings regler kan årsmøte (etter skriftlig varsel fra styret) beslutte eksklusjon fra medlemskapp.

Denne beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Styret er ansvarlig for at det til enhver tid føres oversikt over medlemmene, med registrering av korrekt adresse, innbetaling av kontingent og annet.

Økonomiske forhold

Styreleder og varamann til styreleder skal ha prokura. Regnskapsfører velges av styret. Regnskapsførsel skal gjøres av et medlem (kasserer) eller av eksternt byrå/person.